logo

时空链书


世界文明概览

亚洲 欧洲 美洲 非洲
  • 前3000年
  • 前2000年
  • 前1000年
  • 前800年
  • 前600年
  • 前400年
  • 前200年
  • 公元元年
  • 100年
  • 200年
  • 300年
  • 400年
  • 500年
  • 600年
  • 700年
  • 800年
  • 900年
  • 1000年
  • 1100年
  • 1200年
  • 1300年
  • 1400年
  • 1500年
  • 1600年
  • 1700年
  • 1800年
  • 1900年
  • 2000年
  文明起源时期 古典时期 中世纪(早期) 中世纪(中期) 中世纪(晚期) 近现代 古文明起源时期 古希腊时期 古罗马时期 中世纪(早期) 中世纪(中期) 中世纪(晚期) 文艺复兴与起蒙运动 近现代 文明起源时期 玛雅文明(城邦文明时期) 殖民前诸王国时期 西方殖民时期 近现代 文明起源时期——古代早期国家时期 殖民入侵前诸王国时期 西方殖民时期 近现代

中外文明比读

选择地区
综述 著作 讲座 漫谈
  • 前3000年
  • 前2000年
  • 前1000年
  • 前800年
  • 前500年
  • 前400年
  • 前300年
  • 前200年
  • 前100年
  • 元年
  • 100年
  • 200年
  • 300年
  • 400年
  • 500年
  • 600年
  • 700年
  • 800年
  • 900年
  • 1000年
  • 1100年
  • 1200年
  • 1300年
  • 1400年
  • 1500年
  • 1550年
  • 1600年
  • 1650年
  • 1700年
  • 1750年
  • 1800年
  • 1820年
  • 1840年
  • 1860年
  • 1880年
  • 1900年
  • 1920年
  • 1940年
  • 1960年
  • 1980年
  • 2000年
  • 2015年
选择地区

x